بهترین سرویس را انتخاب نمایید

نگران نباشید، تا یک هفته می توانید درخواست لغو سرویس و بازگشت وجه را داشته باشید

میزبانی وب پایه - آمریکا


 • فضای هاست 1 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 1 عدد

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 1 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه نامحدود

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 1 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب استاندارد - آمریکا


 • فضای هاست 5 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان com, ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 2 عدد

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 2 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه نامحدود

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 5 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب تجاری - آمریکا


 • فضای هاست 10 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان com, ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 3 عدد

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 3 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه نامحدود

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 10 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب حرفه ای - آمریکا


 • فضای هاست 20 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان com, ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 4 عدد

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 4 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه نامحدود

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 20 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار


میزبانی وب نهایی - آمریکا


 • فضای هاست 40 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه نامحدود

 • دامنه رایگان com, ir 

 • SSL رایگان

 • تعداد پایگاه داده 5 عدد

 • تعداد ساب دامنه نامحدود

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 5 عدد

 • حداکثر بازدید یکتا روزانه نامحدود

 • حداکثر حجم بزرگترین پایگاه داده 40 گیگابایت

 • بهینه شده برای Wordpress

 • قابلیت ارتقاء خودکار